Anasayfa

işe giriş sağlık raporu osmanhazi ortak sağlık

Gerek işe giriş gerekse de periyodik sağlık muayenesi raporu alan çalışanların bu rapora esas teşkil eden tahlil ve tetkiklerin doğru yerde yapılması için dikkat edeceği hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

1- OSGB’ler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli hizmeti verme yetkisi ile sınırlı olduklarından tahlil ve tetkik yapamazlar.

 

            2- Tahlil ve tetkikler Sağlık Bakanlığından yetkilendirilmiş laboratuar ve müesseselerde yaptırılmalıdır.

 

            3- Yapılan tahliller kan, hormon, idrar tahlili ise bu tahliller biyokimya uzmanlık alanına girdiğinden Biyokimya Laboratuarlarında yaptırılmalıdır.  Bu tahliller mikrobiyoloji laboratuarlarının uzmanlık alanında bulunmadığından Biyokimya laboratuarların da yaptırılmalıdır. Bu açıdan ruhsata bakmak gerekir.

 

4-      Radyolojik tetkikler ise, Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış müesseselerde yaptırılmalıdır.

 

5-      Mağduriyet yaşanmaması için tahlillerin yapıldığı laboratuarın Biyokimya laboratuar ruhsatı ile akciğer filminin çekildiği müessesenin Radyoloji ruhsat fotokopisi istenilmesi halinden teftişe gelen kişilere sunulmak üzere dosyada muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

6-      Tahlil ve tetkiklerin yapıldığı tıbbi tahlil laboratuarı ile radyoloji müessese ruhsat bilgisi Bursa Sağlık Müdürlüğü web sitesinden sorgulanabilir.

 

Sorgulama adresi

www.bsm.gov.tr/basvuru.asp?konu=58.

 

7-      Osmangazi OSGB kuruşu olarak bu tahlil ve tetkikleri grup şirketimiz olan Obiral Osmangazi Biyokimya Laboratuarı ile Osmangazi Radyoloji laboratuarlarında yapmaktayız. Obiral web sitesinde yetki belgemiz bölümünde ruhsat tarih ve numaramıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda Bursa Sağlık Müdürlüğü sorgulama adresinden sorgulayabilirsiniz.

 

8-      Bir OSGB firmasının Sağlık Müdürlüğüne tahlil ve tetkiklerin OSGB firmaları tarafından yapılıp yapılamayacağı sorulmuş 25.7.2013 tarih ve 34750 sayılı Tıp meslekleri ve özel tanı ve tedai merkezi bölümünün sağlık müdürü imzasıyla gönderilen yazısı aşağıdaki gibidir.   

 

Müdürlüğümüze, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ruhsatlı olarak ilimizde faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile ilgili, Radyolojik ve Mikrobiyolojik tetkikler yapıldığına dair şikayetler gelmektedir.

 

      Bu bağlamda; 3153 sayılı radyoloji,Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 1.inci maddesinde; “Münhasıran şuai vasitasile teşhis veya hem teşhis ve hem tedavi yahut radiom veya radiyom mürekkebatile veya her türlü elektrik aletleri ile tedavi yapmak için müessese açmak sıhhat ve içtimal muavenet vekaletinin iznine tabidir.” 10.uncu maddesinde; “ Bu kanunda gösterilen salahiyete haiz olmayanlar veya salahiyetli olup da birinci maddeye uyarak izin almamış olanlar tarafından işletilen röntgen ve radiyom ve elektroterapi ve sair fizyoterapi müesseseleri sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinin salahiyetli makam ve memurları tarafından verilecek müzekkere üzerine o yerin en büyük mülkiye amirinin vereceği emirle hemen kapatılır.” Ayrıca 922 sayılı seriri Taharriyat ve Tahlilat yapılan ve Masli Teamüller aranılan umuma mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları kanununun 1.inci maddesi Sağlık Bakanlığının izniyle açılabileceği, 9.uncu maddesinde de “laboratuar açma yetkisine sahip olmayıp da bu çeşit laboratuar açanlar veya izinle açmış oldukları laboratuarlarını yetkisi olmayanlara terk edenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı” belirtilmektedir.       

     

Bununla birlikte, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazetede de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 19 uncu maddesi 2.fıkrasında “Ancak ilgili kurum ve kuruluşların izinlerini almak ve Genel Müdürlükten onay almak şartıyla, OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile  iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanımı OSGB’nin faaliyet gösterdiği adreste bulundurabilir ve ilgili personeli bünyesinde çalıştırabilirler. Bu amaçla kullanılacak bölümler 12 inci maddede belirtilen bölümler içerisinde olamaz ve görevlendirilecek personel mezkur maddede belirtilen kişiler arasından atanamaz.” denilmektedir. 

 

Bu kapsamda Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin radyolojik ve mikrobiyolojik tetkikleri Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ruhsat (izni) olmadan yapmaları mümkün olmamakla birlikte, ancak Bakanlığımızdan Radyoloji ve Mikrobiyoloji ruhsatı olan Laboratuar ve müesseselerden hizmet satın alabilmesi söz konusu olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ruhsatlı Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde Radyolojik ve Mikrobiyolojik tetkiklerin yapılıp yapılmayacağı konusunda bakanlığımız görüşü gelene kadar bahse konu faaliyetlerin durdurulması hususunda;


Gereğini rica ederim.

 

 

                                   Dr.Özcan AKAN

                                  İl Sağlık Müdürü