Anasayfa

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA

         Dayanak başlıklı 3. Maddede bu yönetmeliğin dayanağının 6331 sayılı yasanın 3,24 ve 31. Maddeleri olarak belirtilmiştir.

            Tanımlarda eğitim başlıklı (ç) bendine  iş güvenliği uzmanı eklenmiştir.

            (d) bendindeki eğitim programı tanımı değişmiştir.

            (h) bendi ile itiraz komisyonu (i) bendi ile de komisyon tanımı eklenmiştir.

            Eğitim programı ile sınavsız işyeri hekimliği sertifikası alacak olanlara iş ve meslek hastalıkları yan uzmanlığı olan hekimlere istekleri halinde metni eklenmiştir.

            İşyeri hekim görevlerinden, periyodik muayene ile ilgili kısma “uluslar arası standartlar ile özel politika gerektiren gruplar” ile ilgili ibare eklenmiştir.

            Ayrıca, geçici olarak görevlendirilen veya alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek.

            İşyeri hekimlerine bakanlığa bildirilmesi gereken bilgileri İSG-KATİP sistemi üzerinden genel müdürlüğe bildirmek.

            11. maddenin 3. Fıkrası hayati tehlike durumlarının gerektirdiği hallerde işverene bildirim yapıldığı ve bunun giderilmemesi durumunda işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı bildirme zorunluluğu getirmiştir.

            01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işyeri hekimleri çalışma süreleri ile kişi sayısı değişmiştir.

                                                             İŞYERİ HEKİMİ

KİŞİ BAŞI DAKİKA

 

TAM SÜRELİ KİŞİ SAYISI

AZ TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

ÇOK TEHLİKELİ

 

AZ TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

ÇOK TEHLİKELİ

5

10

15

 

2000

1000

750

 

            Özel kurumlarında tam zamanlı çalışan hekimler ile işletmelerde ve OSGB’ lerde tam gün çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında (işyeri hekim olarak) fazla çalışma yapamayacaklardır.

 Az tehlikeli ve tehlikeli grupta sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu kaldırılmış, çok tehlikelide ise sayı sınırı konularak çalışma süreleri artırılmıştır.

                                                           SAĞLIK PERSONELİ                               

KİŞİ BAŞI DAKİKA

 10-49

50-249

250 VE ÜZERİ

10

15

20

 

            Eğitim kurumu başvuru işlemlerinde değişiklik yapılmıştır. Bu başvurular e-devlet sistemiyle yapılması esas kabul edilmiş e,f,g, bentlerinde değişiklik yapılmıştır.

            Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar başlıklı 22. Maddenin 2. Fıkrası tamamı ile değişmiştir.

            Derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar (ç) bendine dersliklerle ilgili ilave yapılmıştır.

            Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu başlıklı 25. Maddesi tümüyle değişmiştir.

Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi başlıklı 26. Maddesi tümüyle değişmiştir.

Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri başlıklı 27. Madde 1 ve 2. Fıkra ile 5 ve 6. Fıkra tümüyle değişmiştir.

Eğitim kurumları görev,yetki ve sorumlulukları (b) bendi eklenmiş eğitim kurumlarında kendilerine verilen yetki dışında bu alanları kullanamayacakları yükümlülüğü getirmiştir.

Ayrıca, aynı maddenin 3 ve 4. Fıkrası tümüyle değişmiş 8. Fıkraya e-devlet sistemi üzerinden bildirim yükümlülüğü eklenmiştir.

Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları başlıklı 29. Maddesine (ç) ve (d) bendi eklenmiştir.

Eğitim programları başlıklı 30. Madde tümüyle değişmiştir.

Altıncı bölümün başlık kısmı değişmiştir.

Diğer sağlık personelinin eğitimleri başlıklı 33. Maddede “genel müdürlük” ifadesi “komisyon” olarak değişmiştir. Ayrıca 2. Fıkra eklenmiştir.

 Sınavlar başlıklı 35. Maddenin 1,2,3. Fıkrası tümüyle değişmiştir.

İşyeri hekimi ile diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi başlıklı 35/a ve 35/b maddeleri eklenmiştir.

36. maddenin 3. Fıkrasına (b) bendi eklenmiş ve ayrıca 4. Fıkra eklenmiştir.

Eğiticinin görev sorumlulukları başlıklı 37. Maddeye 4. Fıkra eklenmiştir.

İhlaller ve ihtar puanı uygulaması başlıklı 40. Maddeye 4. Madde eklenerek itiraz süresi olarak 10 günlük süre belirlenmiştir.

Yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz başlıklı 41. Madde tümüyle değişmiştir.

40. maddeden sonra gelmek üzere itiraz komisyonunun çalışma şekli başlıklı 41/a maddesi ilave edilmiştir.

Tebligatların bildirimi ve elektronik tebligat başlıklı 42/a maddesi eklenmiştir.

Elektronik ortamlarda başvuru işlemleri ve geçiş hükümleri başlıklı geçici 5. Madde, yetki belgelerinin birleştirilmesi başlıklı geçici 6. Madde, işyeri hemşiresi sertifikaları veya belgelerinin diğer sağlık personeli ile değiştirilmesi olan geçici 7. Madde, çalışma sürelerinde geçiş hükümleri başlıklı 8. Madde ilave edilmiştir.

Diğer sağlık personelinin durumu başlıklı geçici madde-2 a fıkrasının (a) bendinde 01/01/2015 tarihine kadar EK-4’ teki örneğine uygun şartı aranmaz denilmekte (b) bendine ise 01/01/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranır denildiğinden ve bu belgeye sahip olabilmek için eğitim ve sınav şartı olduğundan bu belge mecburiyetinin 01/01/2016 olması gerekir kanaatindeyim. Bakanlık geçici madde-2’ de değişiklik yapacaktır kanaatindeyim.

Güncel yönetmeliği aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz. Değişiklikler kırmızı harflerle metinde görülmektedir.

 

İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik-2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğindeki Son Değişiklikler 2014

 

Abdurrahman Erim

Osmangazi Ortak Sağlık

Ve İş Güvenliği Hizmetleri

Yönetim Kurulu Başkanı